Zen moment

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Josefien de Vos – (november 2023).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Josefien de Vos worden georganiseerd en aangeboden.

Artikel 1: Wanneer u deelneemt aan lessen, ceremonies of andere diensten aangeboden door Josefien de Vos verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Het deelnemen aan lessen, ceremonies en andere diensten van Josefien de Vos of het consumeren van ceremoniële cacao is geheel voor eigen risico. Bij twijfel over je gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts of medisch specialist te raadplegen. Als je lichamelijk ongemak ervaart, meldt dit dan altijd aan Josefien de Vos vóór aanvang van de start. Voer geen handelingen uit die pijnlijk voor je zijn en respecteer je lichaam. Josefien de Vos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. Josefien de Vos is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Josefien de Vos, dienen te worden vergoed.

Artikel 3: Het Yoga Nidra lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap wordt zonder opzegging en zonder toezegging van een nieuwe termijn verlengd voor onbepaalde tijd en is dan per serie opzegbaar. De deelnemer schrijft zich voor Yoga Nidra in op een vaste les of lessen. Indien verhinderd, dient de deelnemer dit telefonisch, per email of app door te geven. Later instromen in een serie is mogelijk, eerder uitstromen uit een serie is niet mogelijk.

Artikel 4: De betaling geschiedt vooraf. Het te betalen bedrag is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website en wordt indien mogelijk via de website voldaan. Indien dit niet mogelijk is dient het lidmaatschapsgeld dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur contant te worden betaald, gestort te worden op het bankrekeningnummer zoals dit op de factuur vermeld staat of via een betaalverzoek betaald te worden. Josefien de Vos is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, ceremonie of andere afgenomen dienst, vindt geen restitutie van de contributie/investering plaats.

Gemiste Yoga Nidra lessen kunnen binnen het lidmaatschapstermijn uitsluitend in overleg worden ingehaald op andere tijdstippen dan waarvoor ingeschreven. Gemiste ceremonies kunnen niet worden ingehaald, in sommige gevallen is er een (tijdelijke) replay beschikbaar. Josefien de Vos behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Josefien de Vos gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het pand en/of de dienst te weigeren. Tevens is Josefien de Vos alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien de deelnemer in de eerste lidmaatschapsperiode waarvoor de overeenkomst is gesloten driemaal met tijdige of volledige betaling in gebreke is gebleven, zullen de resterende bedragen ineens en direct opeisbaar zijn. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat de deelnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

In geval van een bestaande afspraak voor individuele begeleiding kan je tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren of een nieuwe afspraak maken. Indien de afspraak binnen 24 uur voor aanvang wordt verplaatst, geannuleerd of bij het niet verschijnen op het afgesproken tijdstip, blijf je de volledige overeengekomen prijs voor de gemaakte afspraak verschuldigd en vervalt de gereserveerde tijd.

Als je een online programma wil annuleren dien je dit schriftelijk kenbaar te maken o.v.v. de reden van afmelding en deze dient uiterlijk 7 dagen vóór de start van het programma binnen te zijn. Alleen dan krijg je de volledige investering terug. Bij annulering na 7 dagen voor de start ben je de volledig overeengekomen prijs verschuldigd. Annulering ten tijde van het online programma is niet mogelijk.

Artikel 5: Opzegging van Yoga Nidra lessen geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het lidmaatschap wordt zonder opzegging en toezegging van een nieuwe termijn verlengd voor onbepaalde tijd. De betaling voor de nieuwe termijn is verschuldigd op de laatste dag van het te verstrijken termijn.

Artikel 6: Bij ziekte kan in overleg tussen de deelnemer en Josefien de Vos het Yoga Nidra lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden.

Artikel 7: Josefien de Vos behoudt zich het recht voor de indeling van lessen, ceremonies en andere diensten voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen. 

Artikel 8: Josefien de Vos behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap of deelname te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt. Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Josefien de Vos is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9:  Het is een deelnemer niet toegestaan om foto- video- of audio opnames te maken zonder overleg met Josefien de Vos. Het is een deelnemer niet toegestaan om inhoudelijke informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden, te bewerken, te publiceren of anderszins te gebruiken, tenzij Josefien de Vos hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben. Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden).

Artikel 10: Josefien de Vos mag foto- en video opnames maken tijdens lessen, ceremonies en andere bijeenkomsten en heeft het recht deze te gebruiken voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden, website en social media. Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Als je dit liever niet wil, dan dien je dit vooraf kenbaar te maken en anders geef je Josefien de Vos automatisch toestemming om de beelden te gebruiken.

Huisregels: Schoeisel is niet toegestaan in de ruimte. Ook het meebrengen van eten en drinken anders dan water is niet toegestaan. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn. Beoefen geen yoga en volg geen ceremonie op een volle maag. Kom fris naar de les/ceremonie met schone en makkelijk zittende kleding. Josefien de Vos stelt materialen beschikbaar voor gebruik tijdens de les of ceremonie en deze dienen bedekt te worden met een kleed of handdoek. De mat dient door de deelnemer zelf gereinigd en opgeruimd te worden. 

Disclaimer: De aangeboden diensten en content van Josefien de Vos geven geen belofte of garantie voor specifieke resultaten. Josefien de Vos is geen therapeut of medisch adviseur, maar deelt haar eigen ervaring en opgedane kennis. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts of medisch specialist. Het maken van beslissingen op basis van haar diensten en content is geheel voor eigen risico. Op geen enkele wijze, op geen enkel moment en onder welke omstandigheden dan ook, kan Josefien de Vos aansprakelijk worden gehouden voor gedrag, acties, beslissingen, consequenties en resultaten.

 

Privacy verklaring

Privacy verklaring Josefien de Vos – 

Josefien de Vos verwerkt op verschillende manieren persoonsgegevens. Zij neemt jouw privacy super-serieus. Op deze pagina ontdek wat dit precies inhoudt, waarom zij dit doet en welke rechten jij kunt uitoefenen.

Omdat de meeste privacyverklaringen vaak niet te begrijpen zijn heeft Josefien ervoor gekozen om dit anders te doen en het voor jou zo duidelijk en helder mogelijk op papier te zetten.

Website

Josefien wil jou graag een website vol inspiratie aanbieden die aan jouw verwachtingen voldoet. Om dit waar te kunnen maken, gebruikt zij (in de toekomst) websiteanalyse-tools, social plug-ins en advertentieplatforms.

Zij verwacht dat de website in de toekomst gebruik zal gaan maken van Google Analytics of soortgelijke websiteanalyse-tools. Op moment van schrijven is dit nog niet het geval. Deze programma’s registreren jouw sitegebruik en slaan gegevens daarover op. Zij gebruikt deze data om bezoekstatistieken over de website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren.

Josefien gebruikt op het moment van schrijven nog geen Cookies. Het is wel waarschijnlijk dat zij, net zoals bijna alle websites die je bezoekt, in de toekomst wel gebruik zal maken van cookies.

De website maakt gebruik van de Facebook Pixel. Deze houdt bij welke pagina’s je op de website bezoekt. De Facebook Pixel zorgt ervoor dat jij op Facebook relevante content van Josefien de Vos te zien krijgt en dat advertenties beter op jouw behoeftes worden afgestemd. Op die manier kan zij jou online beter bedienen. Je kunt via verschillende sociale media artikelen delen via de zogenaamde ‘social plug-ins’. Dat zijn die mooie knoppen van Facebook en Twitter. Op het gebruik van deze social media zijn hun algemene voorwaarden en hun privacybeleid van toepassing.

Voor de verwerking van transacties op de website maakt zij gebruik van Mollie payment. In dit kader worden persoonsgegevens met Mollie gedeeld en behandeld zoals vastgelegd in de voorwaarden en het privacybeleid van Mollie. 

E-mail
Josefien zal je alleen mailen als jij een programma of training hebt gevolgd, iets hebt aangeschaft, aangevraagd of hebt gedownload. Hierbij vraagt zij altijd alleen de noodzakelijke gegevens. Voordat zij jou iets kan toesturen, vraagt zij jouw naam en e-mailadres. Jouw naam gebruikt zij om de mail te personaliseren, het e-mailadres is noodzakelijk voor de toezending van de mail. Zonder deze gegevens kan zij jou niet e-mailen.

Jouw gegevens komen na jouw aanmelding terecht in een e-mailautomatiseringsprogramma. Dit programma zorgt ervoor dat mailberichten worden verzonden en laat vervolgens zien of de mailtjes goed gelezen worden.

Voor Josefien is het erg waardevol om te weten of jij een artikel hebt lezen, doorklikt naar een filmpje of een entreebewijs koopt voor een van de events. Ook kan zij deze informatie gebruiken om jou meer content te sturen over onderwerpen die jij interessant vindt. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming of andere doeleinden.

De toestemming om mail te ontvangen, kan altijd ingetrokken worden. Onder iedere e-mail staat de mogelijkheid om jouw e-mailvoorkeuren binnen enkele muisklikken aan te passen of om je volledig uit te schrijven van alle e-mailcommunicatie. Mocht dit niet lukken, dan kun je een mailtje sturen naar info@josefiendevos.nl.

Jouw privacy
Als jij de website bezoekt, vraagt zij jou niet om gegevens in te vullen. Dit vraagt Josefien alleen als je bijvoorbeeld iets koopt, aanvraagt of iets wil downloaden. De informatie die zij van jou heeft, geeft of verkoopt zij nooit aan andere partijen en de informatie die zij verzamelt is veilig bij haar.

Josefien neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus. Zij neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks al haar inspanningen een data lek voorkomen, dan meld zij dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en neemt zij contact op met betrokkenen. Je kunt het privacybeleid van Google en Facebook lezen voor meer informatie over het privacybeleid van deze partijen.

Bewaren
Als jij in Josefien haar mailingssysteem staat, bewaart zij jouw naam en e-mailadres met zorg zoals vastgelegd in het privacybeleid van Laposta. Als jij je hebt afgemeld van de e-maillijst, dan zorgt zij ervoor dat jouw gegevens binnen 100 dagen uit de systemen wordt verwijderd.

Jouw rechten
Je hebt altijd het recht om Josefien te vragen om inzage te geven in de gegevens die zij van jou heeft. Ook kan je haar vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou daarnaast het recht om een klacht over Josefien de Vos in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je het niet eens bent met de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens is omgegaan of omgaat.

Zo, dat was de privacy verklaring. Dankjewel voor het lezen ervan. Het is voor ons beide wel zo fijn om helderheid in zaken te hebben :). 

Scroll naar boven