Algemene voorwaarden

Josefien de Vos – Empowerment4You – BTW nr: NL003268193B34 – KVK: 77988175 – Dr Bosstraat 40 Veendam – 0648403350

 

Algemene voorwaarden Josefien de Vos – Empowerment4You (maart 2021).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online en offline live bijeenkomsten, programma’s, trajecten en individuele- en groepscoaching en trajecten. Kortom: alle diensten die door Josefien de Vos en/of Empowerment4You worden georganiseerd en aangeboden.

Josefien de Vos organiseert diensten zoals hierboven beschreven.

Deelnemers die een deelnamebewijs kopen voor een live bijeenkomst/evenement, toegang kopen tot een online of offline programma/traject of begeleiding/coaching aangaan, gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Verwachtingen
Op de website staat voor elke dienst omschreven wat een deelnemer kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname. Met uitzondering van het VIP traject. Deze prijs word gecommuniceerd in het kennismakingsgesprek. 

Betaling
Facturen van Josefien de Vos worden via de website voldaan of binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan, tenzij anders overeengekomen.

Josefien de Vos is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien een deelnemer in gebreke blijft van de tijdige betaling van een factuur, dan zal er een betalingsherinnering verstuurd worden, die binnen 7 dagen voldaan dient te worden. Mocht die betaling wederom in gebreke blijven dan ben je van rechtswege in verzuim en dan ben je een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

De deelnemers is niet gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Josefien de Vos verschuldigde bedrag.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Als je in verzuim bent, dan behoudt Josefien de Vos zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

Indien de deelnemers de betaling, dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim bent, is Josefien de Vos gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Josefien de Vos om schadevergoeding te vorderen.

Verhindering live event
Deelnamebewijzen die zijn gekocht voor een live evenement van Josefien de Vos – Empowerment4You staan niet op naam. Tot 21 dagen voor het evenement is het mogelijk om een ticket te annuleren. Hier wordt €7.50 administratiekosten voor in rekening gebracht.

Vanaf 21 dagen voor het evenement geeft Josefien de Vos geen geld terug. Wel is het mogelijk om je ticket over te dragen aan iemand anders. Zie punt hieronder ‘overdragen deelnamebewijs’. Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een deelnamebewijs hebt gekocht en/of je wilt deze overdragen neem dan contact op via info@josefiendevos.nl

Annulering individuele begeleiding/coaching of groepsbegeleiding/coaching op afspraak

In geval van een bestaande afspraak voor begeleiding of coaching, heb jij als deelnemer/coachee het recht tot uiterlijk 24 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 24 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, ben je de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste afspraak verschuldigd c.q. de gereserveerde tijd vervalt.

Bij het niet komen opdagen van een afspraak ben je de gehele overeengekomen prijs voor de gemaakte afspraak schuldig c.q de gereserveerde tijd vervalt en wordt in mindering gebracht op de totale coachtijd van het programma/traject.

Annulering online programma
De annulering voor een online programma dient schriftelijk gedaan te worden o.v.v. de reden van afmelding en deze dient uiterlijk 7 dagen vóór de start van het programma binnen te zijn. Alleen dan krijg je de volledige investering retour.

Bij annulering na 7 dagen voor de start ben je de volledig overeengekomen prijs verschuldigd. Annulering ten tijde van het online programma is niet mogelijk.

Annulering langlopende opdrachten
Indien de overeenkomst een langlopend programma of traject, van meerdere vooraf overgekomen sessies, betreft dan kan jij als deelnemer/coachee tot 14 dagen vóór aanvang van het programma/traject kosteloos annuleren, tenzij op de website anders staat vermeld.

Bij annulering ná 14 dagen voor aanvang van de eerste sessie ben je de gehele overeengekomen prijs verschuldigd. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Josefien de Vos aanleiding is om anderszins overeen te komen.

Annulering dient uitsluitend per – door Josefien de Vos bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Josefien de Vos.

Overdragen deelnamebewijs
Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een deelnamebewijs hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Neem in dit geval contact op via info@josefiendevos.nl

Wijziging evenement
Indien een live evenement door omstandigheden niet kan doorgaan zal Josefien de Vos elke deelnemer een alternatief aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement. Josefien de Vos zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie.

Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal
Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens live evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 3 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen. Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement.

Het is een deelnemer van een evenement/programma/begeleiding of coaching niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement/programma/begeleiding of coaching worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Josefien de Vos hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

Beeld- en portretrechten
Josefien de Vos kan tijdens evenementen opnames maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Josefien de Vos heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live event geeft de deelnemer toestemming aan Josefien de Vos om deze beelden te kunnen gebruiken.

Bezwaar hiertegen dient uitsluitend per – door Josefien de Vos bevestigde e-mail – te geschieden. De deelnemer dient dit tijdig, maar ten minste 24 uur voor het evenement/bijeenkomst, kenbaar te maken.

Gezondheid
Deelnemers die een dienst afnemen dienen in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. De deelnemer ervaart geen corona klachten en is niet in direct contact geweest met personen die corona hebben. Indien dit wél zo is of als de deelnemer hierover twijfelt, dien de deelnemer dit voorafgaand aan de aanmelding kenbaar te maken bij Josefien de Vos.

 Aansprakelijkheid
Josefien de Vos doet er alles aan om live evenementen/bijeenkomsten voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een evenement is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Josefien de Vos is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht.

Elke handeling die de deelnemer doet naar aanleiding van deelname aan een evenement/bijeenkomst, programma/traject of begeleiding/coaching is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Josefien de Vos kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Alle diensten zijn bedoeld om jou als deelnemer te empoweren en jou in jouw eigen innerlijke kracht te zetten. Door te werken aan zelfliefde zodat je zelfverzekerd, krachtig en energiek in het leven komt te staan en op die manier een gelukkig en vrij leven kan leiden. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis en informatie is geheel aan jou. Ik wil en kan je alleen helpen door het delen van mijn kennis en ervaringen. Resultaat bereik je alleen door 100% committed te zijn en in actie te komen. Zonder actie namelijk geen resultaat. Dit betekent dat je je bewustzijn vergroot, jij je inzet om je gestelde doel(en) te bereiken door in actie te komen en doorzettingsvermogen te tonen.

Alle producten en diensten die Josefien de Vos aanbiedt zijn door haar ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets van haar content is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Josefien bied geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door haar gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij).

Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, therapeut, accountant, advocaat of een andere professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze, op geen enkel moment en onder welke omstandigheden dan ook, kan Josefien de Vos aansprakelijk worden gehouden voor jouw gedragingen, acties, beslissingen en resultaten. Jij, en alleen jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven en de keuzes die jij maakt.

Gedragsregels
Om de live evenementen soepel te laten verlopen dien je tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Ik behoud mij het recht voor je als deelnemer per direct de toegang tot een evenement te ontzeggen als;

  • je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt
  • je op welke manier dan ook, promotionele uitingen verspreidt die niets met het evenement te maken hebben, in of rondom de locatie van de bijeenkomst, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de bijeenkomst van Josefien de Vos,
  • je langdurig audio- of video-opnamen maakt en/of uitzendt
  • je het evenement op welke wijze dan ook verstoort
  • je tijdens het evenement alcohol en/of drugs gebruikt
  • Kortom: als je je ongepast gedraagt

In alle van bovengenoemde situaties zal je als deelnemer per direct uit de bijeenkomst worden verwijderd. Je hebt dan geen recht op restitutie van het deelnamegeld. (*alcohol en/of drugs zijn niet toegestaan)

Zo, dat waren de algemene voorwaarden. Dankjewel voor het lezen van deze kleine letters (algemene voorwaarden). Het is voor mij wel zo fijn om dit vooraf met je gecommuniceerd te hebben.

Mocht je n.a.v. deze voorwaarden nog vragen hebben, dan kun je een mail sturen naar info@josefiendevos.nl.

 

Privacy verklaring

Privacy verklaring Josefien de Vos – Empowerment4You (maart 2021).

Josefien de Vos is van mening dat elke vrouw het verdient om zich zelfverzekerd, krachtig en gelukkig te voelen. Zij gelooft dat ieder mens ALLES in zich heeft zitten om zijn of haar meest fantastische leven te creëeren, ongeacht hoe het leven is verlopen.

Het is dan ook haar missie om vrouwen te coachen naar een fundament van zelfliefde en innerlijke kracht zodat zij het leven kunnen creëren waar ze naar verlangen. 

Zij bereikt veel mensen via de website www.josefiendevos.nl en social media kanalen. Zij verstuurt mails ter inspiratie. Zij verwerkt hierbij op verschillende manieren persoonsgegevens. Zij neemt jouw privacy super-serieus. Op deze pagina legt zij jou zo duidelijk mogelijk uit wat dit precies inhoudt, waarom zij dit doet en welke rechten jij kunt uitoefenen.

Omdat de meeste privacyverklaringen vaak niet te begrijpen zijn heeft Josefien ervoor gekozen om dit anders te doen en het voor jou zo duidelijk en helder mogelijk op papier te zetten.

Website

Josefien wil jou graag een website vol inspiratie aanbieden die aan jouw verwachtingen voldoet. Om dit waar te kunnen maken, gebruikt zij (in de toekomst) websiteanalyse-tools, social plug-ins en advertentieplatforms.

Zij verwacht dat de website in de toekomst gebruik zal gaan maken van Google Analytics of soortgelijke websiteanalyse-tools. Op moment van schrijven is dit nog niet het geval. Deze programma’s registreren jouw sitegebruik en slaan gegevens daarover op. Zij gebruikt deze data om bezoekstatistieken over de website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren.

Josefien gebruikt op het moment van schrijven nog geen Cookies. Het is wel waarschijnlijk dat zij, net zoals bijna alle websites die je bezoekt, in de toekomst wel gebruik zal maken van cookies.

De website zal wellicht gebruik gaan maken van de Facebook Pixel. Deze houdt bij welke pagina’s je op de website bezoekt. De Facebook Pixel zorgt ervoor dat jij op Facebook relevante content van Josefien de Vos te zien krijgt en dat advertenties beter op jouw behoeftes worden afgestemd. Op die manier kan zij jou online beter bedienen. Je kunt via verschillende sociale media artikelen delen via de zogenaamde ‘social plug-ins’. Dat zijn die mooie knoppen van Facebook en Twitter. Op het gebruik van deze social media zijn hun algemene voorwaarden en hun privacybeleid van toepassing.

Voor de verwerking van transacties op de website maakt zij gebruik van Mollie payment. In dit kader worden persoonsgegevens met Mollie gedeeld en behandeld zoals vastgelegd in de voorwaarden en het privacybeleid van Mollie. 

E-mail
Josefien zal je alleen mailen als jij een programma of training hebt gevolgd, iets hebt aangeschaft, aangevraagd of hebt gedownload. Hierbij vraagt zij altijd alleen de noodzakelijke gegevens. Voordat zij jou iets kan toesturen, vraagt zij jouw naam en e-mailadres. Jouw naam gebruikt zij om de mail te personaliseren, het e-mailadres is noodzakelijk voor de toezending van de mail. Zonder deze gegevens kan zij jou niet e-mailen.

Jouw gegevens komen na jouw aanmelding terecht in een e-mailautomatiseringsprogramma. Op het moment van schrijven is dat Laposta. Dit programma zorgt ervoor dat mailberichten worden verzonden en laat vervolgens zien of de mailtjes goed gelezen worden.

Voor Josefien is het erg waardevol om te weten of jij een artikel hebt lezen, doorklikt naar een filmpje of een entreebewijs koopt voor een van de events. Ook kan zij deze informatie gebruiken om jou meer content te sturen over onderwerpen die jij interessant vindt. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming of andere doeleinden.

De toestemming om mail te ontvangen, kan altijd ingetrokken worden. Onder iedere e-mail staat de mogelijkheid om jouw e-mailvoorkeuren binnen enkele muisklikken aan te passen of om je volledig uit te schrijven van alle e-mailcommunicatie. Mocht dit niet lukken, dan kun je een mailtje sturen naar info@josefiendevos.nl.

Jouw privacy
Als jij de website bezoekt, vraagt zij jou niet om gegevens in te vullen. Dit vraagt Josefien alleen als je bijvoorbeeld iets koopt, aanvraagt of iets wil downloaden. De informatie die zij van jou heeft, geeft of verkoopt zij nooit aan andere partijen en de informatie die zij verzamelt is veilig bij haar.

Josefien neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus. Zij neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks al haar inspanningen een data lek voorkomen, dan meld zij dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en neemt zij contact op met betrokkenen. Je kunt het privacybeleid van Google en Facebook lezen voor meer informatie over het privacybeleid van deze partijen.

Bewaren
Als jij in Josefien haar mailingssysteem staat, bewaart zij jouw naam en e-mailadres met zorg zoals vastgelegd in het privacybeleid van Laposta. Als jij je hebt afgemeld van de e-maillijst, dan zorgt zij ervoor dat jouw gegevens binnen 100 dagen uit de systemen wordt verwijderd.

Jouw rechten
Je hebt altijd het recht om Josefien te vragen om inzage te geven in de gegevens die zij van jou heeft. Ook kan je haar vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou daarnaast het recht om een klacht over Josefien de Vos in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je het niet eens bent met de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens is omgegaan of omgaat.

Zo, dat was de privacy verklaring. Dankjewel voor het lezen ervan. Het is voor ons beide wel zo fijn om helderheid in zaken te hebben.

Mocht je n.a.v. deze verklaring nog vragen hebben of een verzoek willen indienen, dan kan je een mailtje sturen naar info@josefiendevos.nl.